Rekrutacja

Regulamin rekrutacji. 

1. Od 1 do 31.03.2020 r. trwa rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Żywcu (nabór podstawowy). W tym czasie odbywać się będzie przyjmowanie dokumentów niezbędnych do umieszczenia dziecka w Żłobku, tj. Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka. 

2. Kartę zgłoszenia rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą pobierać u Dyrektora Żłobka lub ze strony internetowej Żłobka (zakładka „Załącznik nr 2”).

3. Kartę zgłoszenia należy składać u Dyrektora Żłobka, a w razie jego nieobecności u wskazanego przez niego pracownika Żłobka, który zastępuje Dyrektora.

4. Po 31.03.2020 r. Karty zgłoszenia będą również przyjmowane, jednak nie będą one brały udziału w naborze podstawowym, a jedynie w naborze uzupełniającym.

5. Rekrutacji podlegają dzieci urodzone w terminie od 1.01.2018 r. do 31.03.2020 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1.09.2020 r.).

6. Dzieci aktualnie korzystające z usług Żłobka (urodzone po 1.01.2018 r.) nie biorą udziału w rekrutacji i kontynuują pobyt w Żłobku w roku 2020/2021 na podstawie Karty aktualizacyjnej pobytu dziecka w Żłobku oraz aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu, nauce lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które należy złożyć u Dyrektora Żłobka.

 7. Termin składania Kart aktualizacyjnych upływa w dniu 28.02.2020 r., zaś zaświadczeń o zatrudnieniu, nauce lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka upływa w dniu 31.08.2020 r.

8. W przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie dziecka nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyżej wymienionych terminach, dziecko będzie skreślone z listy dzieci uczęszczających do Żłobka od dnia 1.09.2020 r.

9. Do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci spełniające łącznie następujące warunki:

1) są zdrowe i posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka,
2) których rodzice/opiekunowie prawni są mieszkańcami Miasta Żywca,
3) których rodzice/opiekunowie prawni pracują lub uczą się w systemie dziennym,
4) posiadają aktualne badania lekarskie (badanie kału na nosicielstwo Salmonelli/Shigelli wykonane 3-krotnie w laboratorium Sanepidu oraz badanie kału na obecność pasożytów wykonane 3-krotnie).


10. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci w następującej kolejności:

a) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie), 
b) posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
c) których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Żłobka,
d) rodziców samotnie wychowujących dzieci w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i spełniających jeden z poniższych warunków:

- pracują zawodowo,
- uczą się w systemie dziennym,
- posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.

e) których oboje z rodziców/opiekunów prawnych spełniają przynajmniej jeden z warunków:

- pracują zawodowo,
- uczą się w systemie dziennym,
- posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.

f) z rodzin zastępczych,
g) których tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych spełnia przynajmniej jeden z warunków:

- pracuje zawodowo,
- uczy się w systemie dziennym,
- posiada orzeczenie o niepełnosprawności.


11. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci w grupie dzieci z pierwszeństwem przyjęcia do Żłobka według kolejności ustalanej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4 jest większa od liczby wolnych miejsc w Żłobku, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka Karty zgłoszenia do Dyrektora Żłobka.

12. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba wolnych miejsc, Dyrektor Żłobka powołuje zarządzeniem Komisję rekrutacyjną, która dokonuje kwalifikacji dzieci do Żłobka.

13. Z posiedzeń Komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół, który jest  zatwierdzany przez Dyrektora Żłobka.

14.  Odwołania od ustaleń Komisji rekrutacyjnej w naborze podstawowym i uzupełniającym rozpatruje Dyrektor Żłobka.

15. O wynikach rekrutacji Dyrektor Żłobka powiadamia rodziców/prawnych opiekunów dzieci indywidualnie (telefonicznie lub podczas bezpośredniej rozmowy w gabinecie Dyrektora).

16. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu przyjęć w ramach naboru podstawowego, naboru uzupełniającego dokonuje Dyrektor Żłobka.

17.  Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z braku wolnych miejsc, zostają wpisane na listę rezerwową.

18.  Szczegółowy harmonogram rekrutacji do Żłobka opracowuje Dyrektor Żłobka i wdraża go w życie w drodze zarządzenia. 

19.  Z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka, Dyrektor Żłobka zawiera umowę cywilno – prawną w sprawie korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi.


Wymagana dokumentacja warunkująca przyjęcie dziecka:

1. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka.
2. Umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem  Żłobka, a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
3. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wystawione prze lekarza pediatrę stwierdzające brak przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.
4. Trzykrotne badanie kału dziecka na nosicielstwo bakterii Salmonella i Shigella (A), wykonane w  Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
5. Trzykrotne badanie kału dziecka na nosicielstwo pasożytów wykonane w laboratorium (skierowanie od pediatry).

Jak wygląda wyprawka dziecka do żłobka ?

1. Kołderka i poduszka wraz z poszewką w wymiarach 60/120cm, prześcieradło.
2. Obuwie lub skarpetki z antypoślizgową podeszwą.
3. Zapasowe ubranka - bluzeczki, rajstopki, skarpetki, majtki, spodenki.
4. Pieluszki jednorazowe w ilości zależnej od potrzeb dziecka.
5. Środki higieny osobistej (mokre chusteczki), chusteczki higieniczne, krem Sudocrem.

W obecnej sytuacji epidemicznej związanej z wirusem Covid-19 dzieci nie mogą przynosić do Żłobka żadnych zabawek czy innych przedmiotów z domu.