NASZ ŻŁOBEK W DOBIE KORONAWIRUSA

Szanowni Rodzice,
Działalność naszego Żłobka została wznowiona z dniem 18.05.2020 r. Zostały opracowane szczegółowe procedury i zasady funkcjonowania Żłobka po czasowym zawieszeniu jego działalności spowodowanym pandemią COVID-19.

Aktualnie obowiązujące procedury i zasady funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Żywcu po czasowym zawieszeniu działalności (na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.06.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz.322, 374 i 567).


1. Organizacja opieki w Żłobku.

a) W Żłobku sprawowana jest opieka nad dziećmi, które podzielone są na trzy grupy, a każda grupa przebywa w dwóch wyznaczonych salach (sala zabaw i sypialnia).
b) Minimalna przestrzeń do zabawy, odpoczynku i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 2 m kwadratowego na 1 dziecko i każdego opiekuna.
c) Do każdej grupy dzieci są przyporządkowani wyznaczeni ci sami, stali opiekunowie, zaś dzieci z poszczególnych grup nie kontaktują się ze sobą.
d) W sali, w której przebywają dzieci nie ma przedmiotów, których nie można skutecznie uprać czy dezynfekować.
e) Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
f) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze Żłobka mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Żłobka, jak i innych rodziców oraz ich dzieci wynoszący min. 2 m.
g) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze Żłobka mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Żłobka z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Przy czym rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze Żłobka mają przestrzegać szczególnych środków ostrożności, tj. mieć osłonę nosa i ust, mieć założone jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekowane ręce.
h) Do Żłobka mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, temperatura ciała powyżej 37 stopni C, wysypka).
i) Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do Żłobka i ze Żłobka zabawek czy innych przedmiotów.
j) Dzieci są przyprowadzane/odbierane do/ze Żłobka tylko przez osoby zdrowe.
k) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do Żłobka.
l) Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie Żłobka do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka na nos i usta, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
m) Każdorazowo tylko jedna osoba może przyprowadzić/odebrać dziecko do/ze Żłobka.
n) Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko do Żłobka codziennie będzie miał mierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym przez pracownika Żłobka przy wejściu do holu Żłobka.
o) Każde dziecko w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów chorobowych w trakcie pobytu w Żłobku będzie miało mierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym przez pracownika Żłobka, na co jego Rodzic/prawny opiekun wyraża zgodę na piśmie.
p) Rodzic/prawny opiekun dziecka podpisuje oświadczenie, iż jest świadomy ryzyka epidemiologicznego wynikającego z COVID-19 i ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do Żłobka oraz że będzie przestrzegał wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Żłobku.
q) Jeżeli opiekun zaobserwuje u dziecka niepokojące objawy choroby, zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (izolatce) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, a opiekun niezwłocznie powiadomi o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, w celu pilnego odebrania go ze Żłobka (do godziny).
r) Opiekunowie z poszczególnych grup nie mają obowiązku noszenia maseczek zasłaniających nos i usta oraz jednorazowych rękawic podczas opieki nad dziećmi, konieczne jest natomiast dezynfekowanie przez nich rąk przed rozpoczęciem pracy oraz w jej trakcie.
s) Opiekunowie z poszczególnych grup mają obowiązek zakładania maseczek zasłaniających nos i usta lub przyłbic oraz jednorazowych rękawic podczas przyjmowania dziecka od rodzica/opiekuna oraz wydawania dziecka rodzicowi/opiekunowi.
t) Poszczególne grupy dzieci przy dobrej pogodzie będą wychodziły na plac zabaw położony na terenie Żłobka o różnych porach, tak, aby dzieci z tych grup nie stykały się ze sobą.
u) Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu, zwłaszcza po zakończeniu na nim zabaw przez dzieci z danej grupy.


2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń Żłobka.

a) Przed wejściem do budynku Żłobka wystawiony jest płyn dezynfekcyjny do rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do Żłobka.
b) Pracownik Żłobka będzie stał przy wejściu do holu Żłobka i czuwał, aby każda osoba dorosła wchodząca do budynku dezynfekowała ręce lub zakładała jednorazowe rękawiczki ochronne oraz miała zakryty nos i usta.
c) Każdy pracownik Żłobka będzie regularnie mył ręce wodą z mydłem oraz je dezynfekował, a także ma dopilnować, aby robiły to dzieci, zwłaszcza po przyjściu do Żłobka, przed posiłkiem i po skorzystaniu z toalety.
d) Wszystkie powierzchnie płaskie na terenie Żłobka, w tym blaty w salach dzieci, poręcze, klamki, włączniki światła, zabawki, a także ciągi komunikacyjne będą stale czyszczone i dezynfekowane przy zachowaniu zaleceń producenta.
e) Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy Żłobka w razie konieczności będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na nos i usta, ewentualnie przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka).
f) W pomieszczeniach sanitarnych będą wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

3. Żywienie w Żłobku.

a) Pracownicy przygotowujący posiłki dzieciom powinni w miarę możliwości zachować odległość stanowisk pracy, a jeżeli nie będzie to możliwe powinni zastosować środki ochrony indywidualnej, płyny dezynfekcyjne do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
b) Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
c) Personel przygotowujący posiłki dzieciom nie powinien kontaktować się z innym personelem, ani dziećmi.

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu Żłobka.

a) Do pracy w Żłobku mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
b) W zajęcia opiekuńcze z dziećmi nie będą angażowani pracownicy powyżej 60 r. ż. lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
c) Będzie wyznaczone pomieszczenie wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować pracownika w razie zdiagnozowania u niego objawów chorobowych.
d) Została przygotowana i przedstawiona pracownikom Żłobka procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, zawierająca następujące założenia:
- w przypadku niepokojących objawów chorobowych pracownicy Żłobka nie powinni przychodzić do pracy lecz powinni zostać w domu i skontaktować się z lekarzem, stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym lub pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem,
- zaleca się pracownikom Żłobka śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia na stronach gis.gov.pl,
- w przypadku wystąpienia u pracownika Żłobka będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy oraz zostanie powiadomiona stacja sanitarno – epidemiologiczna,
- obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik będzie poddany sprzątaniu oraz będą zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty i włączniki),
- w widocznych miejscach Żłobka będą umieszczone niezbędne numery telefonów, w tym do służb medycznych oraz stacji sanitarno – epidemiologicznej,
e) Zostanie sporządzona lista osób przebywających w tym samym czasie w częściach Żłobka, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem. Dalsze postępowanie wobec tej osoby będzie zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

UWAGA !!!
W związku z pandemią COVID-19 oraz wytycznymi GIS dla żłobków, w bieżącym roku nie będzie w naszym Żłobku zajęć adaptacyjnych dla dzieci, które będą uczęszczać do Żłobka od września 2020 r.