REKRUTACJA DO ŻŁOBKA NA ROK 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 2021/2022:

Terminy Czynności:

do 15 lutego 2021 r. - Ogłoszenie rekrutacji dzieci do Żłobka
15 - 28 lutego 2021 r. - Potwierdzenie woli kontynuacji opieki w roku 2021/2022 dzieci już uczęszczających do Żłobka (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego harmonogramu)
1 – 31 marca 2021 r. - Przyjmowanie Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego harmonogramu)
2 - 6 kwietnia 2021 r. - Sprawdzenie przez Dyrektora Żłobka wszystkich dokumentów pod względem formalnym
15 - 25 kwietnia 2021 r. - Posiedzenia Komisji rekrutacyjnej w przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba wolnych miejsc
30 kwietnia 2021 r. - Powiadomienie przez Dyrektora Żłobka rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o wynikach rekrutacji (dzieciach zakwalifikowanych do Żłobka oraz wpisanych na listę rezerwową)
18 - 22 czerwca 2021 r. - Pisemne potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunach dziecka woli zapisu dziecka, które zostało zakwalifikowane do Żłobka
Od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - Zgłaszanie się rodziców/prawnych opiekunów dziecka do Żłobka oraz podpisanie umowy o korzystaniu z usług Żłobka od 1 września 2021 r.